Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wrocław

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:
- pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR 1 ), 
- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, 
- przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, 
- pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące ( np. urządzeń X ray, defektoskopów, itd. ), 
- nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej, 
- nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej, 
- przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, 
- dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, 
- współpracę z organami nadzoru ( Państwowa Agencja Atomistyki ), 
- konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej, 
- pomiary w środowisku pracy, 
- audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, 
- konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, 
- kontrole dozymetryczne, 
- szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej, 
- dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi, 
- przygotowanie pracowni do odbioru przez Państwową Agencję Atomistyki, 
- reprezentowanie jednostki organizacyjnej w kontaktach z Państwową Agencją Atomistyki.