Regulamin

REGULAMIN

Konkursów organizowanych w Bon Ton Radio sp. z o.o.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Podmiotem urządzającym konkursy jest Bon Ton Radio sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą ul. Lubelska 31, 22-100 Chełm, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000479055, numer identyfikacji podatkowej NIP 5631004369.

 

2. Konkursy nie są grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

DANE OSOBOWE

 

3. Uczestnicy Konkursu przez zgłoszenie udziału lub udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Uczestnicy Konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email) przez Radio Bon Ton sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu (w szczególności: wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) (RODO).

 

4. Dodatkowo nagrodzeni w konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku. Zgłoszenie Uczestnika konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radio Bon Ton sp. z. o.o. z siedzibą w Chełmie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu zamieszkania, wizerunku, adresu email oraz dodatkowo danych przekazanych, w terminie późniejszym, w związku z przyznaniem mi nagrody, do celów związanych z obsługą konkursu i wręczeniem nagród oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.” Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

5. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska i miejscowości w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, który przetwarza dane dla celów, o których mowa powyżej.

 

7. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Udział w Konkursie, a więc i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.

 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

9. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 6 oraz 7 Uczestnik może cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] z podaniem danych pozwalających zidentyfikować tę osobę.


 

UCZESTNICY Konkursów

 

10. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które spełniają następujące warunki (dalej jako „Uczestnik”):

    1. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    2. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

    3. spełnią wszystkie pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

 

11. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

12. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu; z akceptacją Regulaminu, ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

 

KOMISJA Konkursu

 

14. Nad prawidłowością organizacji i przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

 

PRZEBIEG Konkursu

 

15. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkursy mogą być dobrowolnie modyfikowane przez Radio Radio Bon Ton w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

16. Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu 2 miesięcy (60 dni kalendarzowych), niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie na antenie.

18. W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są przez Organizatora

NAGRODY I ICH ODBIÓR

19. Fundatorem nagród jest organizator oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

20. Słuchacze odbierają nagrody osobiście w siedzibie redakcji radio Bon Ton przy ul. Lubelskiej 31. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

21. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

22. Zwycięzca jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator.

23. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

25. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Redakcji.

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

 

27. Uczestnik konkursu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.

 

28. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.