Regulamin

REGULAMIN Konkursów organizowanych w Bon Ton Radio sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem urządzającym konkursy jest Bon Ton Radio sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą ul. Lubelska 31, 22-100 Chełm, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000479055, numer identyfikacji podatkowej NIP 5631004369.

2. Konkursy nie są grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

DANE OSOBOWE

3. Uczestnicy Konkursu przez zgłoszenie udziału lub udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Uczestnicy Konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email) przez Radio Bon Ton sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu (w szczególności: wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) (RODO).

4. Dodatkowo nagrodzeni w konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku. Zgłoszenie Uczestnika konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radio Bon Ton sp. z. o.o. z siedzibą w Chełmie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu zamieszkania, wizerunku, adresu email oraz dodatkowo danych przekazanych, w terminie późniejszym, w związku z przyznaniem mi nagrody, do celów związanych z obsługą konkursu i wręczeniem nagród oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.” Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska i miejscowości w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, który przetwarza dane dla celów, o których mowa powyżej.

7. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

7. 1.Udział w Konkursie, a więc i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 6 oraz 7 Uczestnik może cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] z podaniem danych pozwalających zidentyfikować tę osobę.

UCZESTNICY Konkursów

10. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które spełniają następujące warunki (dalej jako „Uczestnik”):

  1. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

  3. spełnią wszystkie pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

11. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

12. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu; z akceptacją Regulaminu, ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

KOMISJA Konkursu

14. Nad prawidłowością organizacji i przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

PRZEBIEG Konkursu

15. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkursy mogą być dobrowolnie modyfikowane przez Radio Radio Bon Ton w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

16. Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu 2 miesięcy (60 dni kalendarzowych), niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie na antenie.

18. W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są przez Organizatora

NAGRODY I ICH ODBIÓR

19. Fundatorem nagród jest organizator oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

20. Słuchacze odbierają nagrody osobiście w siedzibie redakcji radio Bon Ton przy ul. Lubelskiej 31. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

21. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

22. Zwycięzca jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator.

23. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Redakcji.

26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

27. Uczestnik konkursu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.

28. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

Regulamin publikacji ogłoszeń drobnych

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.radiobonton.pl są własnością Grupy Wydawniczej Słowo z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa, NIP: 537-000-07-33, REGON: 030001097, KRS: 0000157300, biuro w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska, zwanej dalej Wydawcą.
 2. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w serwisie www.supertydzien.pl
 3. Przelewy24 jest serwisem pomocniczym, wykorzystywanym do przyjmowania płatności od ogłoszeniodawców.

 

2. Przyjmowanie ogłoszeń

 1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców w celu umieszczenia w serwisie www.radiobonton.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przyjmowanie zleceń do realizacji odbywa się w pełni automatycznie, on-line, przez dostępne w dziale serwisu ogłoszenia: www.radiobonton.pl/ogloszenia. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszenia poprzez serwis www.supertydzien.pl obejmuje etapy:
  - sformułowanie treści i zawartości graficznej ogłoszenia oraz jego automatyczna wycena,
  - automatyczne przyjęcie płatności od Ogłoszeniodawcy przez serwis przelewy24.pl i jej potwierdzenie,
  - automatyczna publikacja ogłoszenia.
 3. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za użyte w nim przez Ogłoszeniodawców elementy graficzne. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż przysługują mu wszelkie prawa niematerialne (autorskie, znaków towarowych, tajemnicy handlowej) w zleconych do publikacji ogłoszeniach.

3. Płatność

 1. Wydawca wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji ogłoszenia, zanim nastąpi ich publikacja.
 2. Do przyjmowania płatności wykorzystywany jest serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Płatności przyjmowane są w oparciu o regulamin serwisu Przelewy24, dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin.htm

4. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać do Wydawcy na adres [email protected], lub do redakcji, ul. Lubelska 31, 22-100 Chełm, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia pierwszej reklamowanej publikacji.
 2. Jeżeli reklamacja dotyczy wad zawinionych przez Wydawcę to w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest usunąć wady w reklamowanym ogłoszeniu lub ustalić rekompensatę dla ogłoszeniodawcy. Rekompensata ta nie może przekraczać kwoty pobranej od ogłoszeniodawcy za publikację ogłoszenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 4. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Ogłoszeniodawca aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Wydawcę zostało rozpoczęte.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami Wydawcy będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Ogłoszeniodawca, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

5. Inne

 1. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie raz Regulaminie serwisu Przelewy24 dostępnym pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej, a także nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików graficznych powstałe w trakcie ich przesyłki.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach i ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami, stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikację ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.