Niedziela, 24.06.2018, imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Wymyśl hasło i promuj Chełm - Konkurs ,,Hasło Niedźwiadka”

  • 12.03.2018, 12:59 (aktualizacja 13.03.2018 12:52)
  • DSO
Wymyśl hasło i promuj Chełm - Konkurs ,,Hasło Niedźwiadka”
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Chatka Niedźwiadka oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zapraszają do udziału w konkursie pod nazwą ,,Hasło Niedźwiadka”. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Chełma wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto oraz integracja lokalnej społeczności. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz i Pan Longin Jan Okoń.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie oryginalnego hasła będącego kontynuacją tekstu inspirowanego legendą Longina Jana Okonia o białym niedźwiedziu.

„Od pogańskich czasów mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką. Dzisiaj – tak jak przed wiekami – nazywają mnie Bieluchem. Bielą swego futra rozjaśniam pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam marzenia wszystkich chełmian i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: ...”

            Konkurs skierowany jest zarówno do osób dorosłych jak i nieletnich. W przypadku osób niepełnoletnich postanowienia Regulaminu zaakceptować muszą rodzice lub opiekunowie prawni. Hasła konkursowe z imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem oraz numerem telefonu autora należy przesyłać w terminie 12 marca – 31 maja 2018 r.  na adres  pr@chbp.chelm.pl.

Atrakcyjne nagrody czekają!

 

Regulamin Konkursu ,,Hasło Niedźwiadka”
                        §1

                POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ,,Hasło Niedźwiadka”.
2.Organizator  Konkursu:
Chatka Niedźwiadka, 22-100 Chełm, Lwowska 2, przy Fitness Factory, NIP 5632164922
Współorganizatorzy:
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, 22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40 NIP 563-000-87-44,  
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, 22-100 Chełm,
ul. Wiercińskiego 5/52, NIP5632329435
Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:
Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz i Pan Longin Jan Okoń.
3.Cel Konkursu:
- zredagowanie hasła nawiązującego do treści legendy Longina Jana Okonia, identyfikującego się z chełmskim niedźwiadkiem
- budowanie pozytywnego wizerunku Chełma wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto
- integracja lokalnej społeczności.
4.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
Konkurs jest zorganizowany w ramach promocji Chełmskiego Niedźwiadka.
5.Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik i autor hasła wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Zgłoszenie hasła do konkursu jest równoznaczne:
- z wyrażeniem zgody na publikacje hasła w serwisie informacyjnym Organizatora i na
Facebooku oraz w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych,
- z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie tekstu i zdjęć wykonanych podczas uroczystego wręczenia nagród.
Przekazanie prac konkursowych stanowi jednocześnie oświadczenie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww dane, mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2135 z pózn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu,ewentualnego umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
Ww. dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz prac konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
6.Zgłoszenie hasła do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej
na adres pr@chbp.chelm.pl. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 hasła w terminie 12 marca – 31 maja 2018 r. E-mail, którego załącznikiem będą hasła konkursowe, przesłany na adres  pr@chbp.chelm.pl powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, adres oraz numer telefonu do kontaktu.
7.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku osób
niepełnoletnich postanowienia Regulaminu akceptują rodzice lub opiekunowie prawni.

                        §2

            ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1.W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
–    zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu
–    zredagować i zgłosić do Konkursu krótkie, oryginalne, łatwe do zapamiętania, nawiązujące do treści legendy Longina Jana Okonia, identyfikujące się z chełmskim niedźwiadkiem hasło.
Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie oryginalnego tekstu będącego kontynuacją legendy o białym niedźwiedziu.

„Od pogańskich czasów mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką. Dzisiaj – tak jak przed wiekami – nazywają mnie Bieluchem. Bielą swego futra rozjaśniam pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam marzenia wszystkich chełmian i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: ...”

2.Dokonanie Zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
3.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, złożoną z  przedstawicieli powołanych przez Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
4.Organizator / Współorganizatorzy mają prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez Uczestników kanałów komunikacji.
                        §3

                    PRAWA AUTORSKIE

1.Zgłaszając swoje prace do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę bez ograniczeń czasowych na wykorzystanie przesłanych haseł w całości lub części oraz opisu tekstowego na wszelkich dostępnych polach eksploatacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie promocji konkursu i ogłoszenia jego wyników .
2.Autor, zgłaszając hasło do konkursu, oświadcza , że jest jedynym posiadaczem praw autorskich do hasła , oraz że nie jest  ono objęte klauzulą tajności.

                        §4

            ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1.Nagrody zostaną przyznane osobom, które wzięły udział w konkursie i spełniły wymogi regulaminu. Ocenianym zadaniem jest hasło konkursowe.
Przy przyznawaniu Nagród Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
–    wartość literacka hasła
–    zgodność z treścią legendy o chełmskim niedźwiadku
–    oryginalność treści.
2.Decyzje Jury są ostateczne i niepodlegające zmianom. O decyzji Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną.


                        §5

                    NAGRODY

1.Zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia.
2.Organizator nagrodzi łącznie  trzech Uczestników Konkursu.


                        §6

                POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 5 czerwca 2018 r.
2.Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.chbp.chelm.pl

                        §7

            WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1.Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego spotkania z autorem legendy Longinem Janem Okoniem. O terminie i miejscu spotkania wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni   telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2.Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

                        §8

                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

dso_
Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe